Kallbygdens Intresseförening

Föreningen bildades 1991. Bakgrunden var att det fanns många föreningar, mer eller mindre aktiva. Det fanns ett behov av en samverkansorganisation för att kraftfullare kunna verka för en positiv utveckling i Kallbygden. Det fanns också ett behov av samverkan när det gällde prioritering av bygdeavgiftsmedlen. En samverkan hade påbörjats några år tidigare utan formell organisation. Ett möte öppet för alla boende i Kallbygden ordnades varje år, där olika ansökningar presenterades av de sökande. Därefter diskuterades och prioriterades dessa, vilket resulterade i en prioriteringslista från Kallbygden. Denna ordning var bättre än tidigare, då kommunen gjorde prioriteringen utan något förslag från Kallbygden, och sedan lämnade prioriteringslistan till länsstyrelsen. Men den nya ordningen hade också stora brister. Att på ett enda möte med många representanter från de olika byarna med olika särintressen komma överens var inte lätt, och mötena blev väldigt långdragna.

Med Intresseföreningen som ansvarig för prioriteringsprocessen fick man ett väl fungerade system. Först presenteras de olika ansökningarna på ett presentationsmöte anordnat av Kallbygdens Intresseförening. I nästa steg rangordnar de olika byalagen samtliga ansökningar genom att ge det högst prioriterade projektet nr 1, det näst mest prioriterade nr 2 o.s.v. Till sist hålls ett styrelsemöte för Intresseföreningen där man räknar ihop poängen för de olika projekten. Projektet med lägst poäng kommer högst på listan. Prioriteringslistan skickas sedan till kommunen som då tar relativ stor hänsyn till denna vid sin prioritering.

Intresseföreningen fungerar som ett samverkansorgan mellan de sex byalagen och övriga föreningar. Från början hölls öppna medlemsmöten en gång i kvartalet och styrelsemöten en gång i månaden. Medlemsmötena har med åren minskat i antal medan styrelsemötena fortfarande är lika frekventa.

Månadsbladet med namnet Kallendarium, som startades av föreningen, är en viktig informationskanal inom Kallbygden. Även en del utflyttade kallbor prenumererar på det. Bladet innehåller bl.a. ett månadskalendarium där man ser vad som händer i bygden, bl.a. möten och evenemang. Det innehåller också artiklar och annonser. Till sommaren varje år ger föreningen även ut Kallbygdstidningen, som är en fylligare tidning. Föreningen engagerade sig tidigt för en förbättring av Kallvägen, vilket gav resultat, och för Husåvägen. Under 2011 har föreningen ökat sitt engagemang för Husåvägen och försöker i samverkan med Huså byalag att påverka berörda myndigheter.

Som framgår av nedanstående redogörelse har föreningen drivit många projekt, bl.a. flera EU-projekt. Genom föreningens försorg bildades vindkraftsföreningen Kallvind ek. för. där Intresseföreningen är den allra största andelsägaren. Föreningen äger bolaget Kallbygdens Fastighetsaktiebolag. Bolaget äger butikslokalen i Kall. Det ägde servicehuset vid Juvulns Camping fram till försäljningen 2008. Bolaget har hand om fastighetsskötseln för Årehus AB:s fastigheter i Kall.

Tack vare föreningen har allt större del av bygdeavgiftsmedlen använts till gemensamma projekt för hela Kallbygden. I många av dessa projekt har bygdeavgiftsmedlen kunnat växlas upp med EU-medel.
Läs mer: Rapport om utvecklingen i Kallbygden Författare: Håkan Fernström